Menu

Dakconstructieventilatie en beschermingsproducten


Ubbink biedt een compleet assortiment voor dakconstructieventilatie, geschikt voor nieuwbouw en renovatie voor hellende daken met pannenafwerking. Onze producten voldoen aan alle reële praktijkeisen. De materialen zijn bestand tegen weersinvloeden en zijn duurzaam. Met de dakconstructieventilatie producten van Ubbink voldoet u aan de geldende eisen, normeringen en richtlijnen met betrekking tot ventilatie van hellende dakconstructies.

Nut en noodzaak
Dakconstructieventilatie is het creëren van een efficiënte luchtstroom van de dakvoet naar de nok, om onderdakse vochtproblemen te voorkomen. Ventilatie tussen dakpan en dakbeschot is vereist voor het kwaliteitsbehoud van de totale constructie in verband met de afvoer van vocht in deze ruimte. Bovendien
draagt ventilatie in de dakspouw bij aan de beperking van stormschade, omdat er tijdens storm een drukvereffening plaatsvindt. Bij een dak dat onvoldoende gelegenheid heeft om te ademen, kunnen allerlei vocht- en condensproblemen
ontstaan:
 • Drogen van dakpannen. Een vlotte droging van de dakpan is belangrijk voor de duurzaamheid van de dakpan. Als bouwmaterialen langdurig vochtig blijven, zal er alg en mos op gaan groeien en de risico’s op vorstschade toenemen. Een vlotte doorstroming van de lucht in de dakspouw helpt de pan dus snel te drogen en zorgt voor de esthetische en technische duurzaamheid van de dakpan.
 • Stormvastheid van het pannendak. Drukvereffening is een belangrijke factor in het voorkomen van stormschade aan een pannendak. Het drukverschil tussen de buitenzijde van de pannen en de dakspouw bepaalt de werkelijke belasting op de pannen. Een dakspouw zorgt voor een vermindering van het drukverschil waardoor de werkelijke belasting minder groot wordt.
 • Een gezond dak. Om ophoping van vocht te voorkomen, dient de bouwfysische opbouw van een dakconstructie in orde te zijn. Een gezond binnenmilieu is mede afhankelijk van de kwaliteit van de buitenschil. De risico’s van een pannendak met betrekking tot het binnenmilieu zijn bijvoorbeeld: schimmelvorming, inwendige condensatie, lekkage en tocht en het binnendringen van ongedierte.
 • Warmteregulatie in de zomer. Uit onderzoek is gebleken dat de luchtstroming onder de dakpannen een significant koeleffect in de zomer heeft. Luchtstroming die plaatsvindt in de dakspouw zorgt ervoor dat warme lucht wordt afgevoerd en het dak wordt gekoeld.
Regelgeving
Het Bouwbesluit 2012 schrijft ventilatie onder dakpannen niet direct voor, maar impliciet wel. Er moet op grond van het Bouwbesluit 2012 sprake zijn van een duurzame en veilige bevestiging van de dakbedekking. Als men, zoals gebruikelijk is, rekening houdt met drukvereffening, dan is ventilatie onder de dakpannen vereist. Ook dient te worden voorkomen dat vorstschade optreedt door gebrekkige ventilatie. Ventilatie onder de dakpannen speelt ook een rol bij de duurzame prestatie van het dakbeschot. Omdat het dakbeschot deel uitmaakt van de bouwconstructie en het Bouwbesluit 2012 daar eisen aan stelt in termen van duurzame veiligheid, kan gebrekkige ventilatie leiden tot het niet voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Ook speelt de ventilatie een rol bij de waterdichtheid. Op grond van afdeling 3.5 van het Bouwbesluit 2012 dient een scheidingsconstructie waterdicht te zijn, bepaald volgens NEN 2778. Onvoldoende ventilatie kan leiden tot het niet voldoen aan het Bouwbesluit 2012 wat dit aspect betreft.

Aanvullende eisen
Het Bouwbesluit 2012 voorziet in een aantal prestatie-eisen die betrekking hebben op de ventilatiecapaciteit van de dakspouw van hellende daken. Onderstaande artikelen uit het Bouwbesluit, NEN-normen, NPR’s en BRL’s geven eisen die betrekking hebben op de dakspouw en de ventilatiedoorlaat.
 • NPR 2652 geeft aan dat de ventilatiedoorlaat aan de dakvoet minimaal 90 cm2/m dient te bedragen, dit wordt bereikt met een minimale tengelhoogte van 10 mm. De nokconstructie dient ventilerend uitgevoerd te worden
 • BRL 1513 geeft aanvullend op de NPR 2652 aan dat bij flauwe dakhellingen een tengelhoogte van minimaal 20 mm vereist is
 • Artikel 3.10 van het Bouwbesluit 2012 geeft aan dat uitwendige scheidingsconstructies geen onafsluitbare openingen hebben breder dan 0,01 m
Bouwbesluit versus praktijk
Het is eenvoudig om in de praktijk, met de Ubbink dakconstructieventilatie producten, een goed ventilerende dakspouw te verkrijgen die voldoet aan de genoemde eisen van het Bouwbesluit.

Aandachtspunten
Hoe afdoende de constructie te ventileren:
 
Dakvoet
Zorg voor een ventilatiedoorlaat aan de dakvoet van minimaal 90 cm2/m
 • Vrije tengelhoogte dient minimaal 10 mm te zijn
 • Bij betonpannen en een dakhelling lager dan 20 graden moet de vrije tengelhoogte minimaal 20 mm zijn
 • Bij keramische dakpannen en een dakhelling lager dan 25 graden moet de vrije tengelhoogte minimaal 20 mm zijn
Onder vrije tengelhoogte wordt de hoogte tussen bovenkant dakbeschot en/of isolatie en onderkant panlat verstaan. De vrije tengelhoogte zorgt ook voor de afvoer van vocht, stof en vuil, het voorkomen van vochtophoping tegen de panlat en voor een snelle drukvereffening tussen buitenlucht en de ruimte onder de dakpannen, waardoor minder zuigwerking bij harde wind ontstaat.
 
Nokconstructie
Zorg voor een goed ventilerende nokconstructie:
 • Bij een zelfventilerende nokconstructie en toepassing van de Ubbink Ondervorsten zijn geen extra ventilatievoorzieningen nodig, mits de ventilatiedoorlaat aan de dakvoet voldoet aan de eisen zoals vermeld
 • Als een ventilerende nokconstructie niet mogelijk is, dan moeten de ventilatiepannen zo hoog mogelijk in het vlak worden toegepast

Selecteer een productgroep

Back to top